Information om personuppgiftsbehandling

1. ALLMÄNT

Identity Works AB, organisationsnummer 556621-7021 och dess koncernbolag med adress Kunsgatan 34, 111 35 Stockholm (”Identity”, “vi” eller “oss”) bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter och är därmed Personuppgiftsansvarig i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) för behandling av personuppgifter. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder uppgifter om de personer som besöker vår webbplats www.identityworks.se ”webbplatsen”, eller som på annat sätt kommer i kontakt med oss. För dig som arbetar på Identity Works hänvisar vi istället till vår Information om personuppgifts-behandling för anställda.

1.1 Med ”personuppgifter” menas den information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person.


2. DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Vi värnar om skyddet av den personliga integriteten och är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Identity Works samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du anmäler dig till att delta i våra event, tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning, när du anlitar en av våra medarbetare, köper eller visar intresse för våra tjänster, när Identity Works anlitar dig som leverantör av produkter eller tjänster eller när du på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Som besökare på vår webbplats behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda den. Vår webbplats samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av dig. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis namn, adress, nuvarande titel, din arbetsgivare, telefonnummer och e-postadress.

Vi föreslår inte att du lämnar känsliga personuppgifter. Om du ändå lämnar sådana uppgifter betraktar Identity Works detta som att du lämnat ditt samtycke till registrering av uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna information och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Till exempel om du inför ett event anger att du är allergiker och önskar viss kost.

Avseende dig som är samarbetspartner, leverantör, kund eller blivande kund behandlar vi relevanta uppgifter om namn, befattning, företag/organisation, adress till företag/organisation, telefonnummer, e-postadress, fakturainformation, köp- respektive leveranshistorik och dialoghistorik.

Identity Works samlar inte in personuppgifter från barn. Du måste ha fyllt 18 år för att delta i våra event förutom de fall då du deltar i sällskap med en vuxen.


3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH ÄNDAMÅL

I samband med att du via våra webbplats, per telefon, e-post eller brev beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till våra event eller efterfrågar information kring specifika intresseområden, kan du komma att registreras som intressent till Identity Works. Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster och för att personalisera och förbättra vår webbplats. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller kommunikation avseende tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig samt uppföljning för utveckling och förbättring av Identity Works tjänster.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits. Det är vår målsättning att bara samla in personuppgifter med din vetskap eller med ditt samtycke.

3.1 Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på vår webbplats.


4. LAGLIG GRUND

4.1 När du anmäler dig till att delta i våra event, tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, svarar på enkäter och deltar i undersökningar, söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller på annat sätt kommer i kontakt med oss alternativt anlitar en av våra medarbetare eller visar intresse för våra konsulttjänster samtycker du till behandligen av personuppgifter enligt denna information.

4.2 Genom att ingå avtal eller meddela oss om din avsikt att ingå avtal med oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna ingå ett avtal och uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet (fullgöra avtalet).

4.3 Om ändamålet är uppföljning för att utveckla och förbättra våra tjänster eller om din arbetsgivare är eller har varit kund till Identity Works utgör även vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra våra tjänster den lagliga grunden.


5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Vi kan komma att dela och föra över dina personuppgifter till IT-supportföretag, rekryteringssystem, CRM och liknande mottagare för att exempelvis administrera din jobbansökan, administrera inbjudningar till event eller utskick av nyhetsbrev.

5.2 Vi kan komma att dela och föra över dina personuppgifter till IT-supportföretag, affärssystem och liknande mottagare för att administrera, utföra och leverera samt fakturera våra tjänster.


6. SÄKERHET

6.1 Med undantag för vad som anges i 5.1 och 5.2 kommer Identity Works inte överföra dina personuppgifter till tredje part.

6.2 Identity Works och våra Personuppgiftsbiträden upprätthåller strikta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det innebär att vi regelbundet ser över våra rutiner avseende säkerhet och gallring av personuppgifter.


7. SVAR PÅ EN RÄTTSLIG BEGÄRAN OCH MOTVERKANDE AV SKADA

7.1 Vi kan ge tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (så som en husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare.


8. LAGRING

8.1 Vi sparar dina personuppgifter under den tid det behövs för att kunna bedöma din jobbansökan, utföra våra tjänster enligt avtal och skicka inbjudningar till event eller nyhetsbrev. Identity Works kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar i vårt klientregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.


9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och återkalla ditt tidigare samtycke för direkt marknadsföring. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte lagligheten av behandlingen som var baserat på samtycket innan det återkallades. Efter att du återkallat ditt samtycke kommer vi bara behandla de uppgifter som krävs för att kunna fullgöra avtal eller andra rättsliga förpliktelser. För att utöva din rätt att återkalla ditt samtycke, var god kontakta oss enligt informationen angiven nedan i avsnitt 9.

9.2 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och mer information om behandlingen, eller begära att vi rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter.

9.3 Om behandlingen baseras på samtycke eller fullgörelse av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitiet betyder att du har rätt att motta de personuppgifter du har tillhandahållit oss med på sätt som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


10. KONTAKTINFORMATION

10.1 För att utöva dina rättigheter, om du har frågor om eller vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill komma med förslag avseende datasäkerhet, vänligen kontakta hello@identityworks.se eller Identity Works AB med adress Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm. Var god ange ditt fullständiga namn, och ange den information som Identity Works behöver för att kunna behandla din begäran.

Notera att, om det gäller en begäran om att mottaga information om behandlingen av dina personuppgifter, måste du själv underteckna en sådan begäran.

10.2 Du har också rätt och möjlighet att lämna in klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen http://www.datainspektionen.se.11. ÄNDRINGAR

11.1 Identity Works förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra formerna för personuppgiftsbehandling. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i Dataskyddsförordningen. Denna information kan kompletteras av information som är mer specifik för vissa delar av våra webbplatser, till exempel rekrytering.


12. IKRAFTTRÄDANDE

Denna information avser Identity Works Personuppgiftspolicy version 1.0 som gäller från och med 25 maj 2018.